Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Monkee, 15 januari 2020

Artikel 1: Definities
1.1 Monkee wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener. 1.2 De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever. 1.3 Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen. 1.4 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. Deze overeenkomst komt meestal tot stand doordat opdrachtgever de offerte van dienstverlener heeft aanvaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens dienstverlener. 2.2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen. 2.3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3: Onjuistheden in communicatie
3.1 Voor de prijzen die op de website, brochures en andere communicatiemiddelen van dienstverlener staan, geldt dat wordt gestreefd naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Monkee te mogen claimen of te veronderstellen.
3.2 Monkee streeft naar zo actueel mogelijke webpagina’s, brochure en andere voorlichtingsmiddelen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud in de communicatiemiddelen onvolledig of onjuist zijn, kan dienstverlener daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
3.3 De informatie en/of producten op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Dienstverlener behoudt zicht het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Artikel 4: Betaling
4.1 Facturen kennen een betaaltermijn van 14 dagen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4.2 Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener na schriftelijke en telefonische herinneringen tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4.4 Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 5: Uitvoering opdracht
5.1 Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
5.2 Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3 De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
6.1  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk in.
6.4 Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
6.5 In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan dienstverlener geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de dienstverlener kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Overmacht
7.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom-storingen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
7.2 Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 14 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.3 Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 8: Overdracht van rechten
Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
9.2 In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.

Artikel 10: Intellectueel eigendom
10.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, merkenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, etc. Dit geldt ook voor informatie die op de website van dienstverlener is gedeeld.
10.2 De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 11: Klachtenregeling
11.1 Dienstverlener gaat ervan uit dat opdrachtgever klachten over de verrichte werkzaamheden meldt aan dienstverlener. Op de website en de online leeromgeving van dienstverlener staat de wijze waarop dienstverlener met een klacht zal omgaan beschreven.
11.2 Is een klacht gegrond, dan is dienstverlener gehouden de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals partijen dat zijn overeengekomen.

Artikel 12: Geschillen
Indien er tussen opdrachtgever en dienstverlener – ondanks het gestelde in artikel 11 over de behandeling van een klacht - een zwaarwegend geschil zou ontstaan, dan zal zulk een geschil worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Artikel 13: Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door opdrachtgevers of deelnemers wordt verstrekt, met name bedrijfsgevoelige informatie als bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën, is vertrouwelijk voor dienstverlener, haar medewerkers en de docenten.

Artikel 14: Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.